How do new technology trends affect customized CCTV?

Các xu hướng công nghệ mới ảnh hưởng đến camera quan sát tùy chỉnh như thế nào?

 

New technology trends in intelligent surveillance are growing swiftly. With the aid of certain advancements in customized CCTV cameras, such as artificial intelligence, machine learning, 4k video resolution, and so on, security equipment is getting more competent and efficient. The data and its enhanced quality are putting forth an influential impact on the speed, network, and storage capacity.

Technology is advancing at a whopping pace and numerous industries are striving and trying to keep up with the fast-paced changes. To improve security, the security-providing companies are sprinting to stay in the competition.

Các xu hướng công nghệ mới trong giám sát thông minh đang phát triển nhanh chóng. Với sự hỗ trợ của những tiến bộ nhất định trong camera CCTV tùy chỉnh, chẳng hạn như trí thông minh nhân tạo, máy học, độ phân giải video 4k, v.v., thiết bị an ninh ngày càng có năng lực và hiệu quả hơn. Dữ liệu và chất lượng nâng cao của nó đang gây ra tác động có ảnh hưởng đến tốc độ, mạng và dung lượng lưu trữ.

Công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt và nhiều ngành công nghiệp đang phấn đấu và cố gắng theo kịp những thay đổi nhanh chóng. Để cải thiện tính bảo mật, các công ty cung cấp dịch vụ bảo mật đang chạy nước rút để tiếp tục cạnh tranh.

Reason behind customized CCTV cameras trend

Lý do đằng sau xu hướng camera CCTV tùy chỉnh

The rise in video analytics and data storage is a clear indication that there is much more to expect in the surveillance world. The demand for customized CCTV cameras is increasing across the globe. Substantial changes have been recorded in the security industry during the last decade.

New technology trends such as UHD, low light imaging, artificial intelligence, cloud technology, and multi-dimensional perception have opened a Pandora’s box of new opportunities and possibilities for the security market.

Millions of customized CCTV cameras are connected to the network making the industry reliable and efficient. This growth in trends has made the security industry a considerably important part of the future.

Sự gia tăng phân tích video và lưu trữ dữ liệu là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy còn nhiều điều đáng mong đợi trong thế giới giám sát. Nhu cầu về camera quan sát tùy chỉnh ngày càng tăng trên toàn cầu. Những thay đổi đáng kể đã được ghi nhận trong ngành bảo mật trong thập kỷ qua.

Các xu hướng công nghệ mới như UHD, hình ảnh ánh sáng yếu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ đám mây và nhận thức đa chiều đã mở ra một hộp Pandora những cơ hội và khả năng mới cho thị trường bảo mật.

Hàng triệu camera quan sát tùy chỉnh được kết nối với mạng làm cho ngành công nghiệp trở nên đáng tin cậy và hiệu quả. Sự phát triển theo xu hướng này đã làm cho ngành bảo mật trở thành một phần quan trọng đáng kể trong tương lai.

Top emerging trends in surveillance systems and how they are affected by new technology trends

Các xu hướng mới nổi hàng đầu trong hệ thống giám sát và cách chúng bị ảnh hưởng bởi các xu hướng công nghệ mới

As we uncover innovations, CCTV cameras continue to evolve. We have compiled a list of some of the most popular emerging trends in the security industry:

Khi chúng tôi phát hiện ra những đổi mới, camera CCTV tiếp tục phát triển. Chúng tôi đã tổng hợp danh sách một số xu hướng mới nổi phổ biến nhất trong ngành bảo mật:

 

 • The multi-dimensional viewpoint: Video cameras integrated with centimeter and millimeter-wave radars for object detection are becoming trendy. The multi-dimensional camera extends the perception beyond the visual range to enhance detection. These cameras can detect movement up to a distance of 100 meters.
  These customized CCTV cameras are weatherproof. Another approach towards the growth of security trends is the integrated automobile horn detection camera. These cameras are equipped with sonar arrays and can accurately detect and locate the vehicle’s horn. These cameras have the ability to identify the vehicle and click photos as evidence.
  This ability can reduce noise pollution with the rules against the unnecessary honking of horns. Other features such as heat detection, smoke identification, and pressure detection can also be found in modern cameras that precisely monitor, detect, and report accidents. This new technology trend of multi-dimensional perception will immensely contribute to making the current security trends better.

Góc nhìn đa chiều: Máy quay video tích hợp radar sóng centimet và milimet để phát hiện vật thể đang trở nên hợp thời. Máy ảnh đa chiều mở rộng nhận thức ngoài phạm vi hình ảnh để nâng cao khả năng phát hiện. Các camera này có thể phát hiện chuyển động ở khoảng cách 100 mét.

Các camera CCTV tùy chỉnh này có khả năng chống chịu thời tiết. Một cách tiếp cận khác đối với sự phát triển của xu hướng an ninh là camera phát hiện còi ô tô tích hợp. Các camera này được trang bị mảng sonar và có thể phát hiện và định vị chính xác còi của phương tiện. Các camera này có khả năng nhận dạng chiếc xe và bấm vào ảnh để làm bằng chứng.

Khả năng này có thể làm giảm ô nhiễm tiếng ồn với các quy tắc chống lại việc bấm còi không cần thiết. Các tính năng khác như phát hiện nhiệt, nhận dạng khói và phát hiện áp suất cũng có thể được tìm thấy trong các camera hiện đại giúp giám sát, phát hiện và báo cáo chính xác các vụ tai nạn. Xu hướng công nghệ mới của nhận thức đa chiều này sẽ góp phần vô cùng to lớn làm cho xu hướng bảo mật hiện nay trở nên tốt hơn.

 • Multi intelligence cameras: In the security industry, artificial intelligence has been emerging for many years. The computing power of the security cameras has been enhanced greatly with the enhanced performance.
  Numerous intelligence tasks can be accomplished by one customized CCTV camera. This indicates that multi-intelligence technology will be the trend for the next generation of artificial intelligence-empowered cameras.

Camera đa trí tuệ: Trong ngành an ninh, trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện trong nhiều năm. Khả năng tính toán của camera an ninh đã được tăng cường đáng kể với hiệu suất được nâng cao.

Nhiều nhiệm vụ tình báo có thể được thực hiện bằng một camera CCTV tùy chỉnh. Điều này cho thấy rằng công nghệ đa trí thông minh sẽ là xu hướng cho thế hệ máy ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo tiếp theo.

 • Modern surveillance systems: We know, artificial intelligence and machine learning are taking over technology and these new technology trends are going to stay forever. Artificial intelligence in Customized CCTV cameras has enabled auto control in them. These cameras are equipped with advanced functionalities that will make them perform with great efficiency.
  The rise in the new technology trends of 5G will be bringing faster speed and bandwidth while providing more security features. Businesses as well homeowners will attain more flexibility and responsiveness to remote surveillance. Facial recognition and speech detection will become a norm in the security industry.

• Hệ thống giám sát hiện đại: Chúng tôi biết, trí tuệ nhân tạo và máy học đang chiếm lĩnh công nghệ và những xu hướng công nghệ mới này sẽ tồn tại mãi mãi. Trí tuệ nhân tạo trong các camera CCTV tùy chỉnh đã cho phép điều khiển tự động trong chúng. Những máy ảnh này được trang bị các chức năng tiên tiến sẽ làm cho chúng hoạt động với hiệu quả cao.

Sự gia tăng trong xu hướng công nghệ mới của 5G sẽ mang lại tốc độ và băng thông nhanh hơn đồng thời cung cấp nhiều tính năng bảo mật hơn. Các doanh nghiệp cũng như chủ nhà sẽ đạt được sự linh hoạt và nhạy bén hơn với việc giám sát từ xa. Nhận dạng khuôn mặt và phát hiện giọng nói sẽ trở thành một tiêu chuẩn trong ngành bảo mật.

 • Visibility in all conditions: Suspicious activities occur mostly at night, and the images and footage from conventional security cameras may easily lose their quality, color resolution, and details because of the dim lighting. The new technology trend of low light imaging technology has become more popular in the security industry.
  This technology has resulted in the enhanced visibility of the objects for identification of the details in any condition. Thermal imaging has the ability to detect heat patterns.

• Khả năng hiển thị trong mọi điều kiện: Các hoạt động đáng ngờ chủ yếu xảy ra vào ban đêm và hình ảnh và cảnh quay từ các camera an ninh thông thường có thể dễ dàng bị mất chất lượng, độ phân giải màu sắc và chi tiết do ánh sáng yếu. Xu hướng công nghệ mới của công nghệ hình ảnh ánh sáng yếu đã trở nên phổ biến hơn trong ngành bảo mật.

Công nghệ này đã dẫn đến khả năng hiển thị của các đối tượng được nâng cao để xác định các chi tiết trong bất kỳ điều kiện nào. Hình ảnh nhiệt có khả năng phát hiện các mẫu nhiệt.

 • Storage capacity: Traditional security cameras cannot store huge amounts of data in them. The modern technology in modern devices allows them to store videos and images in the cloud. Customized CCTV cameras can now store evidence in the form of photos and videos in their clouds.
  Cloud services can bring huge benefits and can boost efficiency, flexibility, and cost-cutting. Cloud allows you to store as much data as you want. This new technology trend has optimized security solutions to be used for legalities.

• Khả năng lưu trữ: Các camera an ninh truyền thống không thể lưu trữ một lượng lớn dữ liệu trong đó. Công nghệ hiện đại của các thiết bị hiện đại cho phép chúng lưu trữ video và hình ảnh trên đám mây. Các camera CCTV tùy chỉnh hiện có thể lưu trữ bằng chứng dưới dạng ảnh và video trên các đám mây của chúng.

Các dịch vụ đám mây có thể mang lại những lợi ích to lớn và có thể tăng cường hiệu quả, tính linh hoạt và cắt giảm chi phí. Đám mây cho phép bạn lưu trữ nhiều dữ liệu tùy thích. Xu hướng công nghệ mới này đã tối ưu hóa các giải pháp bảo mật để sử dụng cho pháp lý.

 • Increased data analytics: For the evolution of security solutions, skillfully using data that includes images and videos to keep up with modern technologies is a must.
  Intelligent video surveillance systems act as a reliable and resourceful component for companies in terms of upholding security and safety. They are also being optimized in a way to be used to detect trends and patterns.

• Tăng cường phân tích dữ liệu: Đối với sự phát triển của các giải pháp bảo mật, việc sử dụng khéo léo dữ liệu bao gồm hình ảnh và video để theo kịp các công nghệ hiện đại là điều bắt buộc.

Hệ thống giám sát video thông minh hoạt động như một thành phần đáng tin cậy và có nguồn lực cho các công ty trong việc duy trì an ninh và an toàn. Chúng cũng đang được tối ưu hóa theo cách được sử dụng để phát hiện các xu hướng và mẫu.

 • Covid-19 detection equipment: Ever since the outbreak of the covid-19 pandemic, more modern and contactless solutions are being optimized in order to reduce physical interaction and contain the spread of the virus.
  High fever can now be detected using advanced customized CCTV cameras and can potentially reduce the spread of the virus. Thermal screening devices are these powerful cameras. Such devices are a brilliant way to contain the risk that comes from human interaction.

• Thiết bị phát hiện Covid-19: Kể từ khi đại dịch covid-19 bùng phát, các giải pháp hiện đại hơn và không tiếp xúc đang được tối ưu hóa để giảm tương tác vật lý và ngăn chặn sự lây lan của vi rút.

Hiện nay, bệnh sốt cao có thể được phát hiện bằng cách sử dụng các camera CCTV tùy chỉnh tiên tiến và có khả năng làm giảm sự lây lan của vi rút. Thiết bị sàng lọc nhiệt là những máy ảnh mạnh mẽ. Những thiết bị như vậy là một cách tuyệt vời để ngăn chặn rủi ro đến từ sự tương tác của con người.

 • Internet of things (IoT) for systems integration: Cloud computing and the internet of things is the most revolutionary technological advancement of this decade. IoT has always outdone its part in playing a certain role in simplifying operational data.
  IoT alongside video surveillance systems has brought forth an advancement that provides useful information of the security-related operations for any company or organization.

• Internet vạn vật (IoT) để tích hợp hệ thống: Điện toán đám mây và Internet vạn vật là tiến bộ công nghệ mang tính cách mạng nhất trong thập kỷ này. IoT luôn vượt trội hơn trong việc đóng một vai trò nhất định trong việc đơn giản hóa dữ liệu hoạt động.

IoT cùng với các hệ thống giám sát video đã mang lại một tiến bộ cung cấp thông tin hữu ích về các hoạt động liên quan đến bảo mật cho bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào.

 • Artificial intelligence: This new technology trend has changed the faces of numerous industries. When combined with several advanced intelligent video surveillance systems, it will improve video surveillance to a substantial extent. This allows the user to recognize vehicles, objects, humans, and various other elements.
  It is a blend of unique procedures and algorithms used in mathematics that helps us to put forth several questions and represent flowcharts, creating a comparison of the object spotted with numerous numbers of saved images of individuals in multiple positions.

• Trí tuệ nhân tạo: Xu hướng công nghệ mới này đã thay đổi bộ mặt của nhiều ngành công nghiệp. Khi kết hợp với một số hệ thống giám sát video thông minh tiên tiến, nó sẽ cải thiện khả năng giám sát video ở một mức độ đáng kể. Điều này cho phép người dùng nhận ra xe cộ, đồ vật, con người và nhiều yếu tố khác.

Nó là sự pha trộn của các thủ tục và thuật toán độc đáo được sử dụng trong toán học giúp chúng ta đặt ra một số câu hỏi và biểu diễn lưu đồ, tạo ra sự so sánh của đối tượng được phát hiện với vô số hình ảnh được lưu của các cá nhân ở nhiều vị trí.

New technology trends have continued affecting operations of customized CCTV cameras in a positive way. So, if you also think this is the right time to make the shift and embrace the right technology at the right time let’s connect.

Các xu hướng công nghệ mới đã và đang tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của các camera CCTV tùy chỉnh theo hướng tích cực. Vì vậy, nếu bạn cũng cho rằng đây là thời điểm thích hợp để tạo ra sự thay đổi và nắm lấy công nghệ phù hợp vào đúng thời điểm, hãy kết nối.

 

https://www.adiance.com/

Nguồn:https://www.adiance.com/

CÔNG TY TNHH TM & DV MINH TRUNG ĐẠT
iconaddress.png
26 đường số 21, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.
iconphone.png
+84-8 - 38 204 770
iconfax.png
+84-8 - 38 204 456
iconemail.png
mtd2659@gmail.com

MTD Việt Nam

Copyright 2024 © mtdvn.com Thiết kế và phát triển bởi GSS . GPĐKKD số 0310029841 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp ngày 18/05/2010. Cập nội dung: Nguyễn Tấn Đạt

Cung cấp giải pháp tốt nhất, thiết bị tốt nhất cho khách hàng. Cung cấp dịch vụ tốt nhất trong thời gian sớm nhất và giá thành tốt nhất cho khách hàng.